(1)
Panikkath, R.; Perez-Verdia, A. Twiddler’s Syndrome. The Chronicles 2013, 1, 39-40.